„Лаболоус“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Младост“ № 4, бл. 454, вх. А, ап. 13, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205543347, и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Тази политика за сигурност има за цел да Ви предoстави изчерпателна информация  на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Лаболоус“ ООД  (наричано оттук нататък „Лаболоус“/„Дружеството“) включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас.
 • Каква е целта на тяхното събиране.
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни.
 • С кого споделяме Вашите лични данни.
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни.

С тази Политика за сигурност Лаболоус декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 1. Лични данни, които събира Лаболоус за Вас:
 2. Лични данни: Личните данни са всяка информация, която се отнася за Вас и Ви идентифицира лично, сама по себе си или в съчетание с друга информация, с която разполагаме. В зависимост от отношението, в което се намирате с дружеството, е възможно да събираме и обработваме следната информация за вас: имена, ЕГН, данни по лична карта, данни за здравословно състояние, телефонен номер за контакт, електронен адрес, адрес, дата на раждане, банкова сметка, данни от банкова карта др.
 3. Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
 4. Бисквитки (Cookies): Обичайният вид бисквитки, използвани в интернет магазините, са т.нар. „бисквитки за управление на защитена с парола дейност“, „бисквитки, необходими за количките за пазаруване“, и „бисквитки за безопасност“, „необходими бисквитки“, „функционални бисквитки“, и „бисквитки, отговарящи за управлението на статистиката на интернет страницата“, за което не се изисква предварителното съгласие на субекта на данни. Факти за събирането на данни, обхват на обработените лични данни: Индивидуален идентификационен номер, дати, часове. Заинтересовани страни: Всички страни, които посещават интернет страницата. Цел на обработката на данни: Идентификацията на потребители, регистриране на „количките за покупки“ и мониторинг на посетителите. Период за обработване на данните, краен срок за изтриване на данните: Сесийни бисквитки – Периодът до приключване на съответната сесия на потребителя; Постоянни или записани бисквитки – До изтриване на заинтересованата страна; Статистически бисквитки – 1 до 2 месеца. Евентуални администратори на данни, имащи правото да разполагат с данните: Използвайки бисквитките, администраторът на данни не обработва лични данни. Информация за правата на заинтересованите страни, свързани с обработването на данните: Заинтересованите страни могат да изтрият бисквитките обикновено от настройките в „Защита на данните“ в менюто „Инструменти/настройки“ на браузъра. Правно основание за обработването на данни: Не се изисква съгласието на заинтересованите страни, ако единствената цел при използването на бисквитките е комуникацията посредством електронна мрежа за комуникация или ако е абсолютно необходимо – за предоставяне на услуга, свързана с информационното общество, която е изрично поискана от абониралия се/потребител
 5. Основание “Лаболоус” ООД за обработва на личните Ви данни: Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др.

“Лаболоус” ООД събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори  – на договорно основание.

“Лаболоус” ООД събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за проверка на резултатите Ви от лабораторни изследвания през регистрирания Ви профил на интернет страницата на „Лаболоус“ ООД, за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на интернет страницата ни или лично- при попълване на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на “Лаболоус” ООД.

“Лаболоус” ООД обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

“Лаболоус” ООД обработва личните данни и за други законосъобразни цели като счетоводно обслужване, поддръжка, подобряване и сигурност на интернет сайта и софтуерните системи на дружеството, защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред, и др

“Лаболоус” ООД може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

III. Цел на обработката на данните: водене на регистър на клиенти, осигуряване и водене на отчети за покупки, прилагане на отстъпки, изграждане на бизнеса.

 1. Начин на обработване на личните Ви данни: За да предостави продукти и услуги, “Лаболоус” ООД обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална идентичност, здравословно състояние, по следните начини:

– чрез регистрация на интернет страницата на “Лаболоус” ООД

–  чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на “Лаболоус” ООД.

– при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация;

– чрез обработване на информация за Вашите посещения на интернет страницата на “Лаболоус” ООД;

– чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.

 1. Срок за съхранение и обработване на Вашите данни преди да ги унищожим:

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен. 

– личните данни, свързани със здравословното състояние, ще бъдат съхранявани за нормативно определените срокове;

– личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в нормативно определените срокове съгласно чл. 12 от Закона за счетоводството;

– горните данни могат да бъдат обработвани извън посочените срокове, в случай че е налице висяща съдебна, административна или друга извънсъдебна процедура по установяване, упражняване и защита на правни претенции;

– извън случаите по-горе и когато липсва нормативно определен срок за съхранение, личните данни ще бъдат съхранявани за периода, необходим за установяване, упражняване и защита на правни претенции, включително по съдебен ред. Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 3 /три/  години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас.  След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

 1. Предоставяне на лични данни на трети лица.

“Лаболоус” ООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.  За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно “Лаболоус” ООД да разкрие личните Ви данни на следните лица:

– Дружества, предоставящи куриерски услуги, спедиторски услуги

– Лечебни заведения, регистиррани по Закона за лечебните заведения

– Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с интернет страницата на Дружеството.

“Лаболоус” ООД има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружествата, специализирани в обработването на лични данни, позиционирани на територията на ЕС, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни. Когато прехвърляме лични данни в държава, която не осигурява адекватно ниво на защита на данните, имаме въведени адекватни предпазни мерки (като договорните клаузи на ЕС) в съответствие с приложимите законови изисквания, за да гарантираме, че личните Ви данни са подходящо защитени.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи. Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

 1. Сигурност на личните Ви данни

„Лаболоус“ ООД след преценка на рисковете за правата и свободите на физическите лица, чиито данни обработва, е въвело всички подходящи технически и организационни мерки, които да гарантират защита на личните данни от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени, съхранявани или обработени по друг начин лични данни.

 1. Вашите права относно предоставените лични данни

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права: Правото на достъп до личните данни, които “Лаболоус” ООД обработва за Вас и да получите копие от тях; Право да искате от “Лаболоус” ООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на support@labolous.com; Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи; Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от “Лаболоус” ООД , в случай че са налице условията за това; Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти; Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;  Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на support@labolous.com; Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;  Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

VII. Промени в Политиките за поверителност

Актуална Политика за поверителност ще бъде налична в някой от офисите ни в страната. Уведомяваме Ви, че при промяна в целите на обработване на личните Ви данни/нови цели за обработване, Вашето съгласие за конкретната цел ще бъде своевременно изискано.

Тази политика за поверителност е приета от Лаболоус и е в сила от 01.01. 2022 г.